Koopvernietiging nu ook voor IBR

De handel van IBR-dragers is de belangrijkste oorzaak van insleep en versleep van IBR-virus. Daarom heeft de sector besloten om IBR op te nemen in de lijst met koopvernietigende gebreken. Dit betekent dat de aankoop van een rund nietig kan worden verklaard indien het dier een niet-negatief onderzoeksresultaat voor IBR gE-antistoffen heeft, dit met onmiddellijke ingang. De koopvernietiging geldt niet voor aankopen op I2-afmestbedrijven, vleeskalverhouderijen of bedrijven met een I1-statuut.

Gezien de handel van IBR-dragers de belangrijkste oorzaak is van insleep en versleep van het IBR-virus, heeft de sector besloten om IBR toe te voegen aan de lijst van koopvernietigende gebreken. Voor een rund dat positief of niet-interpreteerbaar test bij het verplichte aankooponderzoek kan de aankopende veehouder zich beroepen op de koopvernietiging. Een IBR-drager kan enkel nog rechtstreeks naar het slachthuis of naar een I2-afmestbedrijf worden afgevoerd.

Met deze maatregel wil de rundveesector het IBR-virus in België verder terugdringen.

Rechtsvordering

Indien er geen onderlinge overeenkomst wordt bereikt, dient de rechtsvordering ingeroepen te worden binnen 30 dagen na aankoop (dag van aankoop niet meegerekend). Deze vordering dient u in bij de vrederechter van de plaats waar het rund zich bevindt.

Voorkomen is beter dan genezen:

• Respecteer steeds de geldende IBR-handelsregels, en tracht VOOR elke koop sluitende afspraken te maken.

• Zorg bij voorkeur voor een rechtstreeks transport (dus niet via een markt of handelsstal).

Bron: DGZ - foto © SLE I Danny Jones