Opnieuw nieuwe wetgeving zonder onze sector te kennen

Vilt brengt vandaag de nieuwe wetgeving onder de aandacht die - opnieuw - tot stand kwam zonder ook maar één woord te spreken met de niet-professioneel dierhouderij. Er wordt gesteld dat die geen last zal hebben van impact, maar daar zijn we nog niet zo zeker van. In afwachting van het van naderbij bestuderen van het koninklijk besluit, geven we u hierbij de "DGZ-klok" die uiteraard vóór meer betalende klanten is...

In het Belgisch Staatsblad verscheen bij het begin van de zomer een nieuw koninklijk besluit dat de verplichtingen inzake identificatie en registratie voor pluimvee en konijnen vastlegt.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen legt aan professionelen en hobbyhouders uit welke wijzigingen dit meebrengt. Van zodra iemand één dier in de voedselketen brengt, is een registratie via Sanitel vereist. Consumptie van een zelf gekweekt konijn of van een uitgelegde hen uit het eigen kippenren valt daarbuiten wanneer dit binnen het gezin gebeurt. Voor professionele konijnenhouders en hobbyisten die enkele honderden kippen houden, is de registratie in Sanitel nieuw en voortaan noodzakelijk.

Voor de publicatie van het nieuwe KB was er enkel sprake van een eenvoudige registratieplicht voor pluimveebedrijven. Dat maakt dat er op vandaag nog een aantal bedrijven niet geregistreerd zijn in Sanitel. Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen geeft broeierijen en grote hobbyhouderijen met 199 of meer kippen als voorbeeld. Ook de houders van konijnen zijn nog niet gekend via Sanitel. Het koninklijk besluit verhelpt daaraan en, zo benadrukt DGZ Vlaanderen, vormt daarom een meerwaarde op vlak van diergezondheid en traceerbaarheid.

Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming is het KB al dan niet van toepassing op houders van pluimvee en konijnen. In het KB zijn tien pluimveesoorten opgenomen: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels. Er wordt een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen pluimvee bestemd voor de voedselketen en niet-professioneel pluimvee dat niet verkocht en geconsumeerd wordt. Van zodra iemand één kip of konijn in de voedselketen brengt, dient die persoon zich te registreren in Sanitel.

De doorsnee Vlaming die in zijn achtertuin enkele kippen houdt, hoeft geen administratieve rompslomp te vrezen. Want, zo legt DGZ Vlaanderen uit, het houden van pluimvee en konijnen waarvan de eieren of het vlees alleen binnen het gezin geconsumeerd worden is geen ‘activiteit in de voedselketen’. Registratieplicht is er bijvoorbeeld wel voor broeierijen, opfokbedrijven, braadkippenbedrijven en leghennenbedrijven, uitgezonderd de niet-professioneel die minder dan 50 legkippen houdt en dus op jaarbasis minder dan 15 000 eieren aan de consument verkoopt.

Niet-professionelen vallen onder de registratieplicht wanneer ze meer dan 199 stuks pluimvee houden, uitgezonderd loopvogels. Voor die laatste soorten gelden kleinere aantallen, bijvoorbeeld vier of meer struisvogels en zes of meer emoes. Wie nu en dan hobbypluimvee verkoopt op markten dient zich altijd te registreren ongeacht het aantal dieren. Vallen in de toekomst ook onder de registratieplicht: alle konijnenhouders van zodra ze één konijn in de voedselketen brengen.

Het nieuwe KB legt geen verplichting op om pluimvee of konijnen individueel te identificeren, maar een veehouder mag dit op eigen houtje wel doen. Enkel sportduiven die na hun carrière in de voedselketen belanden, vormen hierop een uitzondering. Zij moeten een pootring dragen. Door het KB komen er een aantal nieuwe verplichtingen voor het vervoer van pluimvee en konijnen. Op het moment van transport moet er verplaatsingsdocument opgemaakt zijn en het transport moet binnen de zeven dagen geregistreerd worden in Sanitel.

Voor de basisdienstverlening van DGZ Vlaanderen rond identificatie en registratie dragen alle pluimvee- en konijnenhouders bij aan de kosten. Zij betalen voortaan een jaarlijkse retributie zoals de andere dierlijke sectoren.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen gaat geregistreerde pluimveebedrijven en ‘nieuwkomers’ in Sanitel helpen bij het toepassen van dit KB. Tijdens infosessies in de week van 10 en 24 september worden de nieuwe verplichtingen toegelicht.

Inschrijven voor deze infovergaderingen kan via de website van DGZ.