Vogelgriepmaatregelen versoepeld

De preventieve maatregelen, die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep werden versoepeld. Sinds zaterdag 10 juni komt zo de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen. Buiten de hoogrisico zones met veel wilde watervogels (de zgn. gevoelige natuurgebieden terug te vinden op de website): is het voor geregistreerde houderijen niet meer verplicht om hun pluimvee en vogels op te hokken of onder netten te houden (voor particuliere houders was er sowieso geen ophokplicht van kracht). Het is voor particuliere en professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten te drenken en er kan voor het drenken opnieuw oppervlaktewater worden gebruikt.

De andere preventieve maatregelen blijven nog wel behouden, onder meer:

  • Alle pluimvee en vogels moeten nog steeds binnen of onder netten worden gevoederd.
  • Op geregistreerde houderijen blijft het verhoogd toezicht (insturen van monsters aan DGZ/ARSIA bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voeder- en waterconsumptie) onverminderd van kracht.
  • Voor slachtpluimvee blijft de uitlaadregeling onveranderd behouden.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond....

Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat in de afgelopen maanden de epidemiologische situatie duidelijk is verbeterd. De laatste uitbraak op een commerciële houderij dateert reeds van einde februari. De beperkingszones rond deze uitbraak werden einde maart opgeheven. Nadien werden nog enkel vijf besmettingen in kleinere hobbyhouderijen vastgesteld, waarvan de laatste dateert van 11 april.

Sinds april is de situatie bij wilde vogels eveneens verbeterd. Hoewel vogelgriep net als vorige zomer blijft circuleren in de wilde vogels en er bij sommige vogelsoorten – o.a. kokmeeuwen en roofvogels – nog steeds een bijzonder hoge sterfte wordt vastgesteld, is globaal genomen de intensiteit duidelijk afgenomen. Het is de verwachting dat deze relatief gunstige situatie bij wilde vogels tijdens de komende zomermaanden zal aanhouden. En hoewel het risico op introductie van de ziekte bij pluimvee en gehouden vogels nog steeds reëel is en nieuwe besmettingen tijdens de komende zomermaanden dus niet kunnen worden uitgesloten, is dit risico opnieuw aanvaardbaar. Dit risico weegt bovendien niet op tegen de nadelige dierenwelzijnseffecten die het ophokken heeft voor pluimvee dat anders in open lucht wordt gehouden.

Let wel: indien de epidemiologische situatie bij wilde vogels tijdens de komende maanden op een gelijkaardige wijze evolueert als tijdens de vorige zomer en de infectiedruk bij wilde vogels dus opnieuw fors zou toenemen tegen september, dan zullen de preventieve maatregelen mogelijk al tegen half september opnieuw strenger worden. De ervaring leert immers dat een toegenomen circulatie bij wilde vogels automatisch een verhoogde infectiedruk rond de pluimveestallen meebrengt en dus onvermijdelijk tot nieuwe uitbraken leidt. Het FAVV volgt met het oog daarop ook de in de komende maanden de epidemiologische situatie van nabij op.